Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

ЧАСТИНА ПЕРША

1. Вступ

Необхідно обгрунтувати чому саме створення власного підприємства, а не використання свого таланту в іншій якості (найманого робітника, партнера тощо) принесе вам користь

2. Обгрунтування вибору підприємницької ідеї

2.1. Мотивація вибору ідеї.

2.1.1. Яку саме потребу (або потреби) суспільства буде задовольняти ваша під­приємницька ідея ?

2.1.2. Вказати цільового споживача та географічні і територіальні межі обраної ідеї.

2.1.3. Виявити причини виникнення цієї потреби з погляду подальшої оцінки тривалості існування підприємницького проекту:

A) поточний попит споживачів (населення, уряду, фірм);

Б) дії конкурентів;

B) розвиток НТП;

Г) урядова політика;

Д) тощо.

2.2. Аналіз і оцінка ідеї за відповідними критеріями.

Коротко проаналізувати та дати оцінку вибраній ідеї за такими показниками (Ваші експертні оцінки):

2.2.1. Перспективність

Проаналізувати прогнозний термін існування потреби із врахуванням: причин її виникнення;

- тенденції розвитку товару чи послуги.

2.2.2. Реальність

Проаналізувати наявність факторів виробництва у вибраних географічних та територіаль­них межах втілення ідеї, оцінка їх потенціалу та конкурентоспроможності.

2.2.3. Пластичність

Оцінка потенційної цінності ідеї з погляду можливостей покращання, модифікації, розширення кола функцій з метою проникнення на нові ринки або збереження існуючого ринку в майбутньому, надання нових властивостей товару або послузі.

2.2.4. Новизна

Аналіз і оцінка ринкової новизни підприємницької ідеї (відмінностей від продуктів конкурентів). Чому споживачі будуть купувати саме Ваш товар чи послугу ?

2.2.5. Підприємницький потенціал

Оцінка відповідностей підприємницької ідеї Вашому потенціалу - знанням, вмінням, навичкам, ресурсам тощо.

Всі дані записують в табл. 1. яка визначає вихідну інформацію вибраної підпри­ємницької ідеї.

3. Організаційно-правове оформлення підприємницької ідеї

3.1. Обгрунтування вибору організаційно-правової форми підприємництва Зміст факторів, які вплинули па Ваш вибір ОПФП.

3.2. Алгоритм державної реєстрації підприємства.

Необхідно вказати послідовність дій підприємця при реєстрації підприємства і оформлення установчих документів, одержання свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензій, патентів, присвоєння кодів, відкриття рахунків у банківській установі, взяття на облік у податковій адміністрації та фондах пенсійного і соціального страхування, виготовлення печаток і штампів, плати за державну реєстрацію.

Таблиця І

Оцінка підприємницької ідеї

Показники (назва підприємницької ідеї)
Оцінка Обгрунтування
1. Перспективність, роки
2. Реальність - праця - капітал - земля - підприємницькі здібності (за 5 бальною шкалою)
3. Пластичність - висока - середня - низька (“+” поставити)
4. Новизна
- значна
- середня
- незначна
(“+” поставити)
5. Відповідність потенціалу підприємця
(за 5 бальною шкалою)

ЧАСТИНА ДРУГА

1. Обгрунтування організаційної структури підприємства

Необхідно у вигляді рисунка обгрунтувати організаційну структуру підприємства залежно від виду діяльності, номенклатури продукту та вибраної організаційно-правової форми підприємництва. Визначити функціональні обов'язки ключових управлінців та спеціалістів.

2. Розрахунково-аналітична частина

2.1. У розрахунково-аналітичній частині потрібно наводити всі розрахунки, проведені в розрахунковій роботі. Результати розрахунків необхідно подавати у вигляді відповідних таблиць.

2.2. Таблиці нумеруються відповідно до послідовності, визначеної цими рекомен­даціями, і повинні бути розміщеними у відповідних розділах розрахункової роботи.

3. Вихідні дані до розрахункової роботи (бізнес-план)

Викладач практичних занять задає студентам тільки організаційно-правову форму підприємництва. Конкретний вид діяльності студенти обирають самостійно (враховуючи частину № 1), і відповідно до нього формують усі параметри власної справи. Студентам надається повна свобода і самостійність у підборі інформаційно-цифрового матеріалу для розрахункової роботи, оскільки ініціатива і творчий пошук є основними рисами сучасного підприємця.

4. Рекомендації до виконання розрахункової роботи (бізнес-план)

4.1. Теоретична частина

У теоретичній частині студент коротко характеризує створюване ним підприємство згідно з обраним видом діяльності. Цю характеристику підприємства доцільно наводити у вигляді табл. 1.

Таблиця І

Загальна характеристика суб'єкта підприємницької діяльності

Організаційно- правова форма підприємства Вид діяльності Засновницькі документи Ступінь відповідальності Статутний капітал

4.2 Розрахунково-аналітична частина - розрахунок основних параметрів бізнесу.

У цьому розділі необхідно відобразити основні показники виробничо-фінансової діяльності підприємства згідно з обраним студентом видом діяльності і оцінити ступінь його ризику.

Для цього необхідно послідовно виконати таке.

4.2.1. Визначити вартість та час, необхідні для започаткування підприємства на основі алгоритму державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності (п. 3.2 Частини І розрахункової роботи), заповнюючи при цьому табл. 2.

№ з/п Послідовність дій Вартість. Грн. Час. дні Джерело інформації
Разом X X

Таблиця 2

4.2.2.Визначити основні фактори виробництва, які повинні забезпечити реалізацію діяльності. З цією метою потрібно:

Ø розрахувати вартість основних засобів, необхідних підприємству, табл. 3;

Таблиця З

Визначення вартості основних засобів (03) підприємства

Назва обладнання, будівель, споруд Джерело покриття потреби (придбання чи оренда) Нове обладнання чи діюче Вартість 03. тис. грн. Річна норма амортизації. % Сума річних амортизаційних j відрахувань, тис. гри.
Разом X X X

Таблиця 4

Ø розрахувати витрати на основні матеріали, що використовуються у виробничому процесі підприємства, табл. 4;

Назва видів основних матеріалів (сировини, матеріалів та комплект.) Постачальник Потреба, натур, од. Ціна за одиницю, грн. / од. Вартість основних матеріалів, грн.
На одиницю На програм}
Разом X X X

Ø визначні й річну потребу та вартість персоналу підприємства, табл.5:

Таблиця 5

Визначення річної потреби та вартості персоналу

Категорія працівників Якості, необхідні для виконання даного виду діяльності (кваліфікація) Необхідна кількість, осіб Вартість персоналу , річна, грн.
1. Спеціалісти 2. Службовці 3. Основні робітники 4. Допоміжні робітники
Разом

* У вартість персоналу включається заробітна плата працівника, премії та інші винагороди, усі види відрахувань на соціальне страхування та в Пенсійний фонд.

Ø Обгрунтувати, які невиробничі приміщення (адміністративні, офісні) потрібні підприємству для здійснення своєї діяльності і розрахувати річну вартість витрат на їх утримання (оренду) та експлуатацію (див. табл. 6);

Таблиця 6

Види витрат Вартість, грн.
1. Орендна плата 2. Експлуатаційні витрати - зокрема: - електроенергія - амортизація будівель - газ. - вода -телефон, Інтернет
3. Всього експлуатаційних витрат
4. Інші затрати
Разом (пп. 1+3+4)

Для заповнення табл. З необхідно скласти перелік основних будівель, споруд (а також склади сировини і готової продукції, виставкові зали тощо), машин, обладнання та інших видів основних засобів, які забезпечують здійснення виробничого процесу (надання послуг, заняття торгівлею), а також визначити затрати, пов’язані із придбанням чи орендою кожної одиниці основних засобів, і річну суму їх амортизаційних відрахувань. При цьому треба врахувати те, що залежно від цільового призначення і характеру виконуваних функцій основні засоби (03) поділяються на чотири групи:

І - будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої , в тому числі житлові будинки та їх частини.

1 - автомобільний транспорт, вузли та запчастини до нього, меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні

машини, інші машини для автоматизованої обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та прилади до них;

III - будь-які інші основні фонди, не включені до першої, другої та четвертої груп.

IV - електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їх програмне забезпечення, пов’язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Згідно з чинним податковим законодавством, норми амортизації встановлюються у відсотках до балансової вартості кожної з груп основних засобів на початок розрахункового кварталу в таких розмірах:

I. гр. - 2 %:

II. гр. - 10 %;

III. гр. - 6 %.

IV. гр. - 15 %.

Для заповнення табл. 4 спочатку потрібно скласти перелік усіх видів основних матеріалів (сировини і комплектуючих), необхідних для виконання виробничої програми підприємства. Потім студент повинен визначитись з постачальниками потрібних йому матеріалів, обгрунту­вати їх норми витрат на одиницю випущених виробів (наданих послуг) та розрахувати загальну вартість сировини і комплектуючих.

Заповненню табл. 6 передує обгрунтування потреб бізнесу в приміщеннях невиробничих (адміністративні та офісні). При визначенні вартості експлуатаційних витрат на приміщення для підприємства треба врахувати чинні на цей час норми і нормативи, ставки орендної плати, тарифи тощо.

Потрібно мати на увазі, що для кожного конкретного бізнесу склад експлуатаційних затрат може змінюватися.

4.2.3. Розрахувати загальні затрати підприємства щодо здійснення виробничо- господарської (комерційної, фінансової) діяльності, врахувавши витрати на започаткування власного бізнесу.

■ для цього спочатку потрібно скласти та розрахувати загальний кошторис витрат підприємства (див. табл. 7), а потім визначити собівартість, гуртову ціну та ціну з ПДВ одиниці продукції (товарів, робіт, послуг).

Для визначення собівартості одиниці продукції необхідно загальну суму затрат згідно з кошторисом поділити на обсяг випущеної продукції (наданих послуг) створеного під­приємства.

Гуртова ціна одиниці продукції визначається з врахуванням очікуваного рівня рентабельності виробництва, а ціна з ГІДВ - з врахуванням фактичної ставки ПДВ згідно з чинним законодавством України.

Загальний кошторис ви гра і на здійснення власного бізнесу

Таблиця 7

№ з/гі Елементи витрат Сума, тис. грн.
Вартість започаткування власного бізнесу
Річні амортизаційні відрахування основних засобів
Основні матеріали
Вартість персоналу
Витрати на утримання (оренду) та експлуатацію адмін. приміщень
Разом

• дати ризик-оцінку діяльності підприємства і проаналізувати основні ризик-фактори (див. табл. 8).

Оцінка основних ризик-факторів, притаманних обраній підприємницькій ідеї

Види ризикових ситуацій Заходи щодо мінімізації ризиків
1.
2.
3.
4.

• визначити основні економічні показники діяльності підприємства за рік і проаналізу­вати їх (див. табл. 9).

Таблиця 9

Основні економічні показники діяльності підприємства за звіт ний рік

№ з/п Показники Одиниці вимірювання Числове значення показника
іВйторг від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) тис. грн.
Вартість основних засобів тис. грн.
3 Собівартість продукції тис. грн.
Прибуток тис. грн.
' 5 Чисельність працівників осіб
Вартість власних засобів тис. грн.
•7 Вартість майна тис. грн.
Рентабельність продукції %
Продуктивність праці г ри./ осіб
Загальний коефіцієнт оборотност і грн,/грн.
1 1 Коефіцієнт оборотності власних засобів грн./грн.
і: Коефіцієнт рентабельності всьог о капіталу гри./грн.
! 3 Коефіцієнт рентабельності власних засобів грн. грн.
Коефіцієнт незалежності (автономії) j три три.

Рентабельність - це прибутковість виробничо-торговельного процесу. Її величина вимірюється рівнем рентабельності. Рівень рентабельності (Р) суб’єктів господарювання, зв'язаних із виробництвом продукції (товарів, робіт, послуг), визначається процентним відношенням прибутку від реалізації продукції (П) до собівартості продукції (С):

(1)

Загальний коефіцієнт оборотності (Кзаг.об.) підприємства визначається як відно­шення виторгу від реалізації продукції (Вр.п.), за досліджуваний період до всього майна підприємства ( ,) за формулою

(2)

Коефіцієнт оборотності власних засобів (Коб.вл.зас. ) підприємства визначається як відношення виторгу від реалізації продукції (Врп), за аналізований період до величини власних засобів підприємства (Звласн) за формулою

(3)

Коефіцієнт рентабельності всього капіталу (Кр.к.) показує величину прибутку (I I), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості майна ( ).

(4)

Коефіцієнт рентабельності власних засобів (КР.вз.), характеризує ефективність використання власних засобів підприємства і визначає величину прибутку (П), одержаного підприємством протягом аналізованого періоду з кожної гривні вартості власних засобів підприємства ( )

=

(5)

Коефіцієнт незалежності (автономії) ( ) показує, яку частку становлять власні засоби (Заласн) У вартості майна підприємства (Мвласн.).

(6)

Рівень продуктивності праці (Рпр.п.) визначається як відношення обсягу виробленої продукції (товарів, робіт, послуг) (Qв.пр.), до чисельності працівників (Чпр).

(7)

5. Висновки

У цій частині підводяться загальні підсумки усієї роботи, виконаної студентом. У висновках необхідно:

1) узагальнити результати попередніх розділів роботи;

2) на підставі результатів розрахунків обгрунтувати доцільність подальшого здійснення цього виду підприємницької діяльності.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1 Петрович Й.М., Захарчии Г.М.. Теребух А.А. Організація підприємництва н Україні: Навч. посібник. - Львів: Оскарт, 2000. - 320 с.

2. Економіка виробничого підприємництва. / Під ред. Й. М. Петровича. - Львів, 1996.

3. Економіка і менеджмент: Навч.-приклади, посібник / Під наук. ред. О.Є.Кузьміна. - Львів: Держ. ун-т "Львівська політехніка”, 1996.

4. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” // Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 31-32. - С’т.263.

5. Господарський кодекс України, Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 18, № 19-20, №21-22,-Ст. 144.

6. Цивільний кодекс України Відомості Верховної Ради (ВВР). - 2003. - № 40^14. - Ст. 356. (Із змінами, внесеними згідно із Законами № 980-IV (980-15 ) від 19.06.2003, ВВР, 2004, № 2, ст. 6; № 1255-IV (1255-15 ) від 18.11.2003 р.

7. Пітер Гінгстон. Найкращий посібник з малого бізнесу. - Львів: Сейбр-світло, 1995.

8. Самуельсон П. Економіка: Підручник. - Львів: Світ, 1993.

9. Періодична література - газети, журнали: “Нове Діло”, “Галицькі контракти”, “Підприємництво, господарство і право”, “Економічний часопис”, “Економіка, фінанси, право”, “Економіст”, “Закон і бізнес” тощо.

ДОДАТОК

Форма 1