Оцінка економічного потенціалу підприємства.

Узагальнюючи проведений аналіз активу балансу за 2013-2015 рр. слід відмітити, що валюта балансу перебувала у стабільному становищі. Проведений аналіз активу балансу за 2013-2015 рр. слід відмітити, що сума оборотних активів значно зросла. Водночас, спостерігалася тенденція до збільшення суми необоротних активів.

Проаналізуємо також структуру пасиву балансу у 2013-2015 рр. та динаміку зміни його розділів. На перший погляд видно, що такі розділи пасиву балансу як “Забезпечення наступних витрат і платежів” та “Доходи майбутніх періодів” взагалі не мають місця, а “Довгострокові зобов’язання” з’являються лише у 2015 р. і то в незначних розмірах. У результаті цього весь аналіз пасиву балансу зводиться до аналізу таких його розділів як “Власний капітал” та “Поточні зобов’язання”. Власний капітал підприємства має тенденцію до незначного, але постійного зменшення. Поточні зобов’язання, навпаки, характеризуються постійним зростанням, хоча це не є позитивним моментом у роботі підприємства, так як за нормальних умов господарювання має відбуватися навпаки. Найбільшу питому вагу у структурі поточних зобов’язань базового підприємства у 2013 р. займала кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги. У 2014-2015 рр. продовжувала зростати кредиторська заборгованість, поточна заборгованість за довгостроковими. В цілому, можна сказати, що власний ка

Проаналізуємо основні показники фінансової діяльності ТОВ «Чуднівські ковбаси» в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Основні економічні показники діяльності підприємства 2013–2015 рр.

Показники Роки
+, –
1. Чистий дохід (виручка), тис. грн.
2. Валовий прибуток, тис. грн.
3. Операційний прибуток, тис. грн. -
4. Чистий прибуток, тис. грн. -
5.Середньообліковачисельність працівників, осіб.
6. Середньорічна вартість: · необоротних активів, тис. грн. · в т.ч. основних засобів, тис. грн. · оборотних активів, тис. грн.
7. Фондовіддача 4,5 7.8 4.4 -0.1
8. Фондомісткість 22,26 12.78 22.74 0.48
9. Фондоозброєність, тис. грн./особу. 788.99 812.97 895.98 106.99
10. Коефіцієнт оборотності оборотних активів 2.28 2,56 1.98 -0.3
11. Продуктивність праці, тис. грн./особу. -
12. Середньомісячна заробітна плата одного працівника, грн. 1282.3 1197.3 -85

Отже, з таблиці 2.1. видно, що за аналізований період 2013-2015 рр. вартість оборотних активів збільшується більш швидкими темпами ніж необоротних.

Оскільки в активі балансу спостерігається постійне і різке зростання дебіторської заборгованості, це означає, що продукція реалізується без належної за неї оплати. Водночас її збільшення призводить до зростання оборотних активів, у складі яких вона знаходиться в балансі.

Аналіз даних таблиці 2.1. показує, що протягом останніх трьох років на підприємстві спостерігалась тенденція до збільшення кількості зайнятих працівників. У 2015 p. їх було на 10 чол. більше порівняно з базисним 2013 p. Можемо зробити загальний висновок, що підприємство нарощує обсяги виробництва, намагається кожен рік покращувати фінансові показники. Оптимізуючи витратну політику підприємство зможе знизити собівартість виробництва.

Таблиця 2.2.

Аналіз активів та зобов’язань підприємства у розрізі статей балансу

Показники На 31.12.2014р
Тис. грн. Тис. грн. Тис. грн. 2015 до 2013 +,- %
1. Необоротні активи:
2. Оборотні активи 45.9
3. Витрати майбутніх періодів -
РАЗОМ: 65.4
1. Власний капітал -81527 -89
2. Забезпечення наступних виплат та платежів 45.3
3. Довгострокові зобов’язання 213.9
4. Поточні зобов’язання -
РАЗОМ: 65.4

Валюта балансу 2015 році порівняно з 2014 роком зросла , що за умов стабільної економіки характеризується позитивно.

Найбільшу частку в складі необоротних активів займають основні засоби, найменшу нематеріальні активи. Структура необоротних активів на кінець періоду зазнала суттєвих змін (зменшилась питома вага основних засобів) і збільшилась частка нематеріальних активів.

Характеризуючи динаміку оборотних активів, можна спостерігати суттєвий вплив на їх збільшення зміни величини запасів і збільшення дебіторської заборгованості, має місце також збільшення грошових коштів, наявність грошових коштів і їх збільшення на кінець періоду є однією з умов платоспроможності підприємства.

До зобов’язань підприємства відносяться забезпечення наступних витрат і платежів, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання і доходи майбутніх періодів.

Для аналізу важливий поділ зобов’язань на довгострокові і поточні. Зобов’язання, що відображаються в розділі балансу другому і п’ятому однозначно не можна віднести чи до довгострокових, чи до поточних.

Як видно з таблиці 2.2. власний капітал в 2015 році порівняно з 2014 роком зменшився на 81527 грн. внаслідок збільшення довгострокових зобов’язань. Найвагоміший вплив справило збільшення додаткового капіталу, що може бути наслідком дооцінки необоротних активів, а також безоплатного придбання активів у інших суб'єктів господарювання. Позитивно характеризується збільшення нерозподіленого прибутку.

Зобов'язання збільшують величину власного капіталу, що підтверджує основне рівняння балансу. Величина зобов'язань на кінець року збільшилась на 160375 грн.

Позитивно оцінюється зростання суми власного капіталу. Також негативно оцінюється зростання суми зобов'язань, що відображено збільшенням суми довгострокових зобов'язань, поточних зобов'язань та забезпечення наступних виплат та платежів.

Таблиця 2.3