Оцінка вартості складових капіталу підприємства

5.2.1. Оцінка вартості власного капіталу

Капітал має певну вартість, яка, як вказано в п. 4.3, визначається рівнем рентабельності вкладання коштів інвестором, кредитором. Ціна власного і запозиченого капіталу є різною, що обумовлено ризиками, пов’язаними із вкладанням коштів. Менш ризиковим є запозичений капітал, оскільки позичальник повертає кредитору кошти через певний час. Власний же капітал є безстроковим і повертається інвестору через механізм отримання дивідендів протягом невизначеного терміну. Тому, щоб інвестор був зацікавлений у вкладанні коштів, вартість їх повинна бути вищою.

Якщо у звітному періоді акціонерне товариство не здійснювало додаткову емісію акцій, то вартість власного капіталу (Ввк) за цей період визначається так:

, (5.1)

де , - сума нарахованих (сплачених) дивідендів за підсумками року відповідно за привілейованими і простими акціями;

ВКк – вартість власного капіталу на кінець звітного періоду.

Наявність безкоштовно отриманих активів зменшує вартість власного капіталу, оскільки одна і таж сума дивідендів відноситься на більшу середню вартістю капіталу.

Приклад 5.3. За даними прикладу 5.2 визначити вартість власного капіталу підприємства.

Ввк - 0,079 або 7,9 % (11,5/145);

Якщо товариство у звітному періоді здійснювало додаткову емісію акцій, то вартість власного капіталу визначиться так:

,

де ВЕ – витрати на емісію акцій у звітному періоді.

Витрати на додаткову емісію акцій збільшують вартість власного капіталу АТ.

Для товариства з обмеженою відповідальністю вартість капіталу визначається за формулою, аналойною формулі (5.1) з тією різницею, що замість суми дивідендів вказуються сума чистого прибутку, яка спрямована на особисте споживання власників ТОВ.

Якщо акції ПАТ котируються на фондовому ринку, то вартість акціонерного капіталу визначають такі показники:

- вартість капіталу від привілейованої акції (Впа):

, (5.2)

де Дпа – річний дивіденд за привілейованою акцією;

Рпа – ринкова вартість привілейованої акції.

- вартість капіталу від простої акції (Вп):

, (5.3)

де Дпа – річний дивіденд за простою акцією;

Рпа – ринкова вартість простої акції;

Ід – очікуваний індекс зміни дивіденду.

Якщо АТ здійснює новий випуск акцій, то знаменник формул 5.2, 5.3 корегуються за допомогою коефіцієнта:

(1-ВЕ/ЗСА),

де ВЕ – витрати на емісію акцій;

ЗСА - загальна сума емісії акцій.

Приклад 5.4. ПАТ планує здійснити додаткову емісію акцій з такими параметрами:

Акції Кількість, тис. шт. Ціна, грн./шт. Загальна вартість, тис. грн. Дивіденд, грн./шт.
привілейовані 0,55 16,5 0,089
прості 0,42 0,04
Разом 36,5

Очікується зростання дивіденду за простими акціями на 3 %. Витрати на розміщення акцій плануються у сумі 2,5 тис. грн. Визначити вартість капіталу від привілейованих і простих акцій.

Питомі витрати на емісію акцій 0,068 (2,5/36,5);

Вартість капіталу від привілейованих акцій або 17,1%;

Вартість капіталу від простих акцій або 10,5 %.

5.2.2.Оцінка вартості запозиченого капіталу

Менша вартість запозиченого капіталу порівняно із власним обумовлена як меншими ризиками вкладання коштів, так і тим, що нараховані відсотки за позики включаються у витрати, а дивіденди нараховуються за рахунок чистого прибутку, який перед цим обкладається податком на прибуток. Отже, податок на прибуток є додатковою платою за власний капітал. При цьому чим вища ставка податку, тим вища додаткова плата. Справедливість цього положення ілюструють дані, наведені в таблиці:

Капітал
Акції Позика
Чистий дохід
Проценти за кредит -
Окуплені витрати 950+30=980
Прибуток до оподаткування 1200-950=250 1200-980=220
Податок на прибуток 250*0,18=45 220*0,18=39,6
Чистий прибуток 250-45=205 220-39,6=180,4
Дивіденди -
Нерозподілений прибуток 180,4

При всіх рівних умовах, при фінансування активів за рахунок позик власний капітал підприємства зростає в більшій мірі, чим при фінансування за рахунок емісії акцій.

Вплив ставки податку на прибуток (d) на вартість запозиченого капіталу враховується шляхом корегування її за допомогою множника (1-d/100).

В основі оцінки вартості запозиченого капіталу лежать такі положення (див. п.4.3):

- рентабельність вкладання коштів кредитором дорівнює простій процентній ставці;

- вартість капіталу від облігацій із складною процентною ставкою, простою та складною обліковими ставками визначають ставки, еквівалентні простій процентній ставці.

З урахуванням цих положень, вартість капіталу від облігаційної позики, розміщеної до звітного року, визначається так:

1. Облігації не котируються на фондовому ринку

- випущені з простою процентною ставкою (rп):

,

де Во – вартість капіталу від облігації;

- випущені з складною процентною чи обліковими ставками:

де rпе – ставка, еквівалентна простій процентній ставці;

2. Облігації котируються на фондовому ринку

де рк – ринковий курс облігації;

ро – ринкова ціна облігації;

Сн - номінальної вартості облігації.

Якщо облігації розміщені у звітному році, то враховуються витрати на їх розміщення шляхом корегування вартості за допомогою множника:

1/( ,

де ПВЗ- питомі витрати на розміщення облігацій у загальній сумі боргу.

Приклад 5.5. Боргові цінні папери, емітовані публічним акціонерним товариством (ПуАТ), характеризують такі дані:

Облігації Рік розмі- щення Номінальна вартість, тис. грн. Ставка про- цента Строк кредитування, роки Витрати на розміщення, тис. грн.
Купонні ( з простою процентною ставкою) попередній 0,21 -
Процентні (зі складною процентною ставкою) поточ ний 0,27

Цінні папери ПАТ не котируються на фондовому ринку.

Вартість капіталу від купонних облігацій становить: 0,21(1-0,18)=0,172 або 17,2 %.

Для оцінки вартості капіталу від процентних облігацій спочатку рахуємо просту процентну ставку, еквівалентну ставці 27 % із такого рівняння:

,

х=0,306.

Далі визначаємо питомі витрати на розміщення облігацій: 10/210=0,048.

Тоді вартість капіталу від процентних облігацій становитиме:

або 26,4 %.

Приклад 5.6. Облігації з простою обліковою ставкою 12 % і строком погашення – чотири роки котирується на фондовому ринку за курсом 1,05. Якою є вартість капіталу від облігації для позичальника?

Проста процентна ставка, еквівалентна ставці 12 %, визначаємо із рівняння:

,

Х=0,231.

Вартість капіталу від облігацій становитиме:

або 18 %.

Вартість капіталу від короткострокових комерційних та банківських кредитіврозраховується так:

де і– річна ставка за кредитом;

ВОк - питомі витрати, пов’язані з обслуговуванням боргу у загальній його сумі.

Приклад 5.7. АТП витратило 3 тис. грн. для отримання у банку кредиту на 90 днів у сумі 36 тис. грн. під 15 % річних. Якою є вартість капіталу від короткострокового кредиту для АТП?

або 13,5%

Вартість капіталу від довгострокової позичкирозраховується так само, як і короткострокової. Відмінність стосуються лише ставки «і», рівень якої залежить від порядку погашення кредиту:

- якщо погашення відбувається в кінці строку кредитування, то «і» визначає проста процентна ставка, еквівалентна ставці кредиту;

- якщо кредит погашається за шкалою, то значення «і» залежить від виду шкали:

а) для шкали з рівними строковими платежами «і» дорівнює середньорічній ставці;

б) для шкала з рівними виплати за основним боргом «і» дорівнює ставці за кредитом.

Приклад 5.8. АТП планує отримати в банку довгострокову позичку на чотири роки у суму 300 тис. грн. під 20 % річних. Позичка погашається рівними строковими платежами. Витрати на її обслуговування становлять 7 тис. грн. Визначити, якою є вартість капіталу від довгострокової позички.

Для визначення середньорічної ставки необхідно побудувати шкалу погашення позички. Оскільки підприємство повинно сплачувати в кінці кожного з чотирьох років одну в ту ж саму суму, то послідовність таких платежів є звичайною річною постійною рентою. Сума 300 тис. грн. відносно такої ренти є теперішньою й вартістю. Отже за допомогою формули (4.3), можна визначити член ренти, який і буде річною виплатою за кредитом:

Схема погашеннякредиту буде такою, в тис. грн.:

Рік Залишок основної частини боргу Річний строковий платіж Річні проценти Річні виплати по основному боргу
115,8 300*0,2=60 115,8-60=55,8
300-55,8=244,2 115,8 244,2*0,2=48,8 115,8-48,8=67
244,2-67=177,2 115,8 177,2*0,2=35,4 115,8-35,4=80,4
177,2-80,4=96,8 115,8 96,8*0,2=19,4 115,8-19,4=96,4
Разом 463,2

Середній річний процент за кредитом становить 40,8 тис. грн. (163,2/4), а середня вартість капіталу від довгострокового кредиту 0,134 (40,8*(1-0,25)/(300-7).