Оформлення списку використаних джерел. Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарата, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв і т.ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати в списку одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування і рекомендований при написанні роботи), в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку.

Відомості про джерела, включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць.

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

У списку опублікованих праць автора необхідно вказати прізвища та ініціали всіх його співавторів незалежно від виду публікації.

Приклад:

Книги:

Подольська В.О. Фінансовий аналіз / В.О. Подольська, О.В. Яріш.– К.: Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

Періодичні видання:

Геєць В.М. Перспективи економіки світу, окремих регіонів і країн на порозі третього тисячоліття / В.М. Геєць, С.А. Буковинський // Фінанси України. – 2010. – № 3. – С. 5-17.

Нормативно – законодавчі акти:

Закон України «Бюджетний кодекс України» № 2456-VI – ВРУ від 08.07.10 // Голос України. – 2010. – № 143

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ - СПЕЦІАЛІСТ

Тематика дипломних робіт кожного року оновлюється з врахуванням сучасних вимог до фінансової системи та фінансів в цілому, змін у фінансовому, банківському законодавстві та затверджується на засідання кафедри.

Перелік тем до дипломних робіт видається окремим додатком.

Додаток А

Затверджую Зав. кафедри ЕАФ _______________________ “_____”__________ 200_р. Завідувачу кафедри ЕАФ професору, д.е.н. Турило А.М.
Студента І курсу економічного факультету спеціальності “Фінанси” (П.І.Б)

Заява

Прошу Вашого дозволу на виконання дипломної роботи згідно

Наказу № від 20____ р. на тему:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_______________________________

(підпис) (дата)

Погоджено:

Науковий керівник:

__________________

(посада, ПІБ)

__________________

(підпис)

_________________

(дата)

Додаток А. 1

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький національний університет

Кафедра економічного аналізу і фінансів

ДИПЛОМНА РОБОТА

Студента________________________________________________________________

На тему:________________________________________________________________

Науковий

керівник : _______________

_______________

(підпис)

Рецензент: ______________

_______________

(підпис)

Робота допущена до захисту

Завідувач кафедри ЕАФ

професор, д.е.н. Турило А.М.

Кривий Ріг

20__

Додаток Б

КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра економічного аналізу і фінансів

Спеціальність "Фінанси"

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри ЕАФ

професор Турило А.М

__________________

"____ “______________20__ р.

ЗАВДАННЯ

на дипломну роботу спеціаліста студентові

__________________________________________________________________

1. Тема роботи _______________________________________________________

____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

затверджена наказом по університету від “____” _________ 20__ №________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи: __________ __________________

3. Вихідні дані до роботи: _____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Зміст дипломної роботи (назви розділів)

Розділ 1 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Розділ 2 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

Розділ 3 ____________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу_________________________________________

6. Консультації по роботі, із зазначенням розділів, що стосуються їх

Розділи Консультант Дата / Підпис
завдання видав завдання прийняв
1 розділ
2 розділ
3 розділ

7. Дата видачі завдання_________________________________________________

Календарний план виконання роботи

Назва етапів дипломноїї роботи Термін виконання Примітка виконання
Співбесіда зі студентом за тематикою роботи, видача переліку рекомендованої нормативної, інструктивної бази та учбової літератури
Збір матеріалів до дипломної роботи спеціаліста
Групування та аналіз зібраного матеріалу, уточнення завдань дипломної роботи
Підготовка 1 розділу дипломної роботи спеціаліста та подання його керівникові
Підготовка 2 розділу дипломної роботи спеціаліста та подання його керівникові
Підготовка 3 розділу дипломної роботи спеціаліста та подання його керівникові
Підготовка 4 розділу дипломної роботи спеціаліста та подання його консультатну з техніки безпеки
Підготовка вступної частини
Підготовка висновків
Перевірка роботи керівником та доопрацювання роботи
Отримання відгуку керівника та рецензії
Попередній захист роботи
Захист роботи у ДЕК

Студент_______________________

Науковий керівник _______________________

Додаток В

Реферат

88 с., 8 табл., 5 рис., 30 джерел, 6 додатків.

Мета роботи - визначити основні заходи оздоровлення фінансового стану та напрямки зниження ризику банкрутства на базі існуючого вітчизняного та закордонного досвіду.

Методи дослідження - економічний, статичний аналіз, та аналіз фінансового стану комерційного банку.

Забезпечення фінансової стабілізації комерційних банків - необхідна умова ефективного функціонування економіки. Але якщо комерційні банки будуть мати: неякісну оцінку капіталу банку, неякісну структуру активів, в тому числі кредитного портфеля; не будуть додержуватись норм обов'язкових резервів, які доводяться та контролюються НБУ; будуть вести збиткову діяльність, то вони можуть збанкрутувати.

Виявлено: операції банків, направлені на диверсифікацію послуг Облдирекції УСБ, крім вдосконалення розрахунково-кредитного та депозитного обслуговування, обчислена діюча модель, що прогнозує банкрутство.

Зроблені розрахунки показників, що оцінюють діяльність банку та його фінансовий стан. Аналіз структури доходів банку в динаміці поставив задачу переглянути фінансову політику банку.

Показники ліквідності та платоспроможності банку знаходяться в рамках доведених нормативів.

Показано, по Z-схемі, що ризик банкрутства дуже малий.

Визначені конкретні напрямки зниження ризику банкрутства та резерви поліпшення фінансового стану.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНКИ, БАНКРУТСТВО, АКТИВНІ, ПАСИВНІ, ІНШІ ОПЕРАЦІЇ БАНКУ, Z - СХЕМА, ВІРОГІДНІСТЬ БАНКРУТСТВА, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ, КРЕДИТИ, РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ, ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СИСТЕМА.

Додатки

Додаток Г. 1

Тема: Управління формуванням прибутку підприємства

Зміст С.

Завдання на ДИПЛОМНУ роботу студентові

Реферат

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи формування прибутку підприємства на сучасному етапі в Україні

1.1. Прибуток, як економічна категорія, роль та значення його у діяльності підприємства

1.2. Методика визначення прибутку на підприємстві

1.3. Фактори та резерви зростання прибутку на підприємстві

Розділ 2. Аналіз формування прибутку підприємства

2.1. Загальна характеристика фінансово-економічних показників підприємства

2.2. Аналіз формування прибутку підприємства

2.3. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства

Розділ 3. Управління формуванням фінансових результатів підприємства

3.1. Стратегічні напрямки зростання прибутку на підприємстві

3.2. Використання економіко-математичних методів у процесі управління прибутком підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Додаток Г. 2

Тема: Управління активами комерційних банків України

Зміст С.