ОФОРМЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

Індивідуальну роботу друкують на комп’ютері або виконують у письмовій формі з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210×297мм). Обсяг індивідуальної роботи становить 15-18 сторінок, не включаючи титульного аркушу, змісту, плану реферату, списку використаних джерел та додатків.

Текст індивідуальної роботи викладають, залишаючи береги таких розмірів: лівий, верхній, нижній – не менше 20 мм, правий – не менше 10 мм. При друкуванні роботи на комп’ютері використовується шрифт текстового редактора Word розміру 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Шрифт друку повинний бути чітким з однаковою щільністю тексту, стрічка чорного кольору середньої жирності. Вписувати в текст індивідуальної роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, письмові описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Текст індивідуальної роботи поділяють на структурні елементи. Заголовки структурних частин роботи „ЗМІСТ”, „ПЛАН РЕФЕРАТУ”, „РОЗДІЛ”, „ВСТУП”, „ВИСНОВКИ”, „ПРОБЛЕМНЕ ПИТАННЯ”, „СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Кожну структурну частину індивідуальної роботи починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, розділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою індивідуальної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок, не проставляючи його номера. Наступні сторінки нумерують у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини роботи, як зміст, план реферату, вступ, висновки, проблемне питання, список використаних джерел, не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші, на яких розміщені згадані структурні частини роботи, нумерують звичайним чином. Не нумерують лише їх заголовки.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці слід подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово «Таблиця» і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл. 1.2».

Формули нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери пишуть біля правого берега аркуша в одному рядку з відповідною формулою в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Після текстової частини індивідуальної роботи наводять список використаних джерел (не менше 5 джерел). При оформлені списку необхідно дотримуватись таких правил:

● список складається в загальному алфавітному порядку;

● кожне використане джерело повинно мати такі дані: прізвище та ініціали автора, повна назва книги, місце і рік видання, а також загальна кількість сторінок у книзі. У разі, коли це колективна монографія або така книга, прізвище автора в якій немає, необхідно вказати, хто є її редакторами;

● назви використаних статей, опублікованих у періодичній пресі ( газети, журнали,
збірники) наводяться у такому порядку: автор статті, її назва, назва журналу (збірника,
газети), рік видання, номер журналу (збірника, газети), сторінки, на яких розміщена
стаття;

● назви статей з енциклопедії необхідно давати із зазначенням назви енциклопедії і
номера тому, а також сторінок.

Виконана індивідуальна робота зброшуровується у такій послідовності;

▪ титульний аркуш (див. зразок у додатку А);

▪ зміст (див. зразок у додатку Б);

▪ план реферату (див. зразок у додатку Б);

▪ вступ (розкривається актуальність теми, визначається мета та завдання дослідження);

▪ основна частина реферату (за питаннями плану);

▪ висновки (тезисно зазначаються головні результати дослідження);

▪ проблемне питання;

▪ список використаної літератури (див. зразок у додатку Б).

Індивідуальна робота без списку літератури, оформлена неохайно або без дотримання вимог повертається студентам для опрацювання.