До наступних завдань Є.1 – Є.10 назва аналізованого підприємства і рік (роки) звітності видаються викладачем кожному студенту окремо – на початку вивчення курсу. 4 страница

Задача Б.1.На підприємстві, де норма витрат праці на один виріб стано­вить 2 людино-год., за місяць виготовлено 100 таких виробів. Розцінка — 4,52 грн. за один виріб. Робітник відпрацював 22 зміни тривалістю 8 год кожна. За деталі, що виготовлені понад план, встановлена роз­цінка у 1,2 раза вища, ніж звичайна. Розрахувати місячний заробіток робітника за відрядно-прогресивною системою оплати праці.

Задача Б.2.Визначити заробітну плату кожного члена бригади, якщо відомо, що заробіток бригади за місяць становить 12 тис. грн. До бригади входить 3 робітники з різними розрядами: III, IV i V. Усі члени бригади працюють за нормальних умов праці. Робітники III i V розрядів відпрацювали по 170 год./міс., а робітник IV розряду – 150 год./ міс. Тарифні коефіцієнти за розрядами становлять: ІІІ – 1,2; IV - 1,33; V – 1,5. Для розрахунку скористатись методом годино-коефіцієнтів розподілу заробітку між членами бригади.

Задача Б.3.

На підприємстві були впроваджені певні технічні заходи, а саме: удоскона­лення конструкції виробу, технології, впровадження прогресивних видів сировини. Впровадження цих технічних заходів привело до зміни трудомісткості і до економії чисельності промислово-ви­робничого персоналу. Оцінити цю економію. Трудомісткість виробу до впровадження заходів — 80, після — 70 нормо-год.; обсяг ви­пуску після впровадження заходів — 1000 шт., ефективний фонд робочого часу одного робітника — 2000 годин, коефіцієнт виконання норм — 1,10. Плановий строк впровадження заходів — 1 березня. Наведіть формулу, що буде використана для розрахунків, розшифруйте позначення у формулі. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.4.

Визначити відносний приріст чисельності пра­цівників через збільшення невиходів на роботу при кількос­ті робочих днів, яку відробляє один робітник у базовому і плано­вому періодах відповідно — 230 і 220 днів. Вихідна чисельність працівників 500 осіб, питома вага робітників у чисельності про­мислово-виробничого персоналу — 0,8. Наведіть формулу, що буде використана для розрахунків, розшифруйте позначення у формулі. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.5.

Річна програма обробки деталей виробничої дільниці становить 2500 комплектів. На обробку одного комплекту витрачаєть­ся на токарних роботах 3,8 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку планується відповідно 105%. Річний фонд робочого часу одного токаря – 1860 год. Визначити, скільки токарів потребує виробнича дільниця для виконання річної програми. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.6.

Визначити відсоток підвищення продуктивності праці та відсоток зниження трудомісткості виготовлення продукції в наступному році порівняно зі звітним, якщо відомо, що обсяг виробленої продукції у звітному році становив — 3850 тис. грн. при чисельності працюючих 360 осіб, а в наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва продукції на 20 % при зменшенні чисельності працюючих на 10 осіб. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі. Примітка: Якщо норма виробітку (продуктивність) збільшується на п %, то норма часу (трудомісткість) зменшується на (100 n) / (100 + n)%.

Задача Б.7.

У базовому періоді трудомісткість 1 тис. грн. про­дукції дорівнювала 200 нормо-год., у плановому— 215 нормо-год.; плановий обсяг випуску продукції — 10000 тис. грн., плановий ефективний фонд робочого часу одного робітника— 1770 год. і плановий процент виконання норм — 110. Визначити відносну економію чисельності робітників за раху­нок структурних змін у виробничій програмі. Наведіть формулу, що буде використана для розрахунків, розшифруйте позначення у формулі. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.8.

Підприємство планує знизити трудомісткість виготовлення продукції з 1500 до 1440 людино-год завдяки застосуванню на нової технології. Визначити відсоток економії робочого часу і відсоток підвищення продуктивності праці в результаті цієї економії. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі. Примітка: якщо робочий час (трудомісткість) на виготовлення продукції зменшується на п %, то продуктивність праці підвищується на (100 • п) / (100 - п) %.

Задача Б.9.

За перше півріччя виробіток на одного працюючого становив 110 тис.грн., а обсяг випуску продукції підприєм­ства — 30 млн грн. У другому півріччі підприємство планує зменшити чисельність працюючих на 23 особи порівняно з першим півріччям (за незмінного обсягу випуску продукції). Визначити виробіток на одного працюючого у другому півріччі та запланований приріст продуктивності праці (у відсотках), а також зменшення трудомісткості. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі. Примітка: Якщо норма виробітку (продуктивність) збільшується на n %, то норма часу (трудомісткість) зменшується на (100 n) / (100 + n)%.

Задача Б.10.

В базовому періоді втрати від браку у складальному цеху склали 5%, в плановому будуть знижені до 2,5% від собі­вартості продукції. У базовому періоді чисельність основних ро­бітників була 200 чол. Визначити відносну економію робітників. Наведіть формулу, що буде використана для розрахунків, розшифруйте позначення у формулі. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.11.

На підприємстві планується річний фонд заробіт­ної плати промислово-виробничого персоналу — 2500тис. грн, в тому числі робітників — 2200тис. грн., середньооблікова чисель­ність промислово-виробничого персоналу — 150 чол., в тому чис­лі робітників — 110 чол., ефективний фонд робочого часу одного робітника — 2000 годин (250 робочих дні). Розрахувати середньорічну заробітну плату одного промисло­во-виробничого працівника, робітника, а також середньогодинну та середньоденну заробітну плату робітника. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.12.

Виробнича програма дільниці складає: виріб А — 500 шт., виріб В — 300 шт. Розцінки на вироби: 500 і 100 грн. відповідно. На дільниці працюють робітники-почасовики — 4 особи VI розряду. Годинна тарифна ставка — 5,6, плановий ефективний фонд робочого часу почасовиків — 2100 год. Розмір премії за виконання плану відрядників - 30% від заробіт­ку, почасовикам — 10%. Розрахувати плановий фонд заробітної плати. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.13.

Чисельність основних виробничих робітників заводу по ремонту побутової техніки становить 50 чол. Річний корисний фонд робочого часу одного робітника рівний 262 дні (1993 год). Фонди заробітної плати основних виробничих робітників становлять: за відпрацьовані протягом року години (годинний) – 90 тис.грн.; за відпрацьовані протягом року дні (денний) – 94 тис. грн.; за відпрацьований рік (річний) – 98 тис. грн. Середня тривалість щорічної чергової і додаткової відпустки одного робітника – 30 людино-днів. Визначити: середньогодинну, середньоденну і середньорічну заробітну плату одного робітника; суму, необхідну для оплати чергових і додаткових відпусток робітників. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.14.

Річна програма обробки деталей виробничої дільниці становить 2500 комплектів. На обробку одного комплекту витрачаєть­ся на токарних роботах 3,8 год, на фрезерувальних — 5,7 год. Коефіцієнт виконання норм виробітку планується відповідно 105 і 107%. Річний фонд робочого часу одного робітника – 1860 год. Визначити, скільки робітників (токарів і фрезерувальників разом) потребує виробнича дільниця для виконання річної програми. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.15.

Обчислити мі­сячний заробіток робітника з урахуванням премій, якщо відомо, що протягом місяця (або 164 год.) робітник 5-го розряду виго­товив 700 деталей. Норма часу на виготовлення однієї деталі — 25 хв. За годину роботи цей робітник згідно з тарифною сіткою отримує 2,2 грн. За виконання місячної норми ви­робітку нараховується премія в розмірі 20 % тарифного заробітку і 1,25 % за кожний відсоток перевиконання цієї норми. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі. Примітка: під тарифним заробітком розуміють місячний заробіток за виконання планового завдання (без його перевиконань).

Задача Б.16.

Чисельність основних виробничих робітників заводу по ремонту побутової техніки становить 100 чол. Річний корисний фонд робочого часу одного робітника рівний 250 дні (1902 год). Фонди заробітної плати основних виробничих робітників становлять: за відпрацьовані протягом року години (годинний) – 180 тис.грн.; за відпрацьовані протягом року дні (денний) – 190 тис. грн.; за відпрацьований рік (річний) – 195тис. грн. Середня тривалість щорічної чергової і додаткової відпустки одного робітника – 29 людино-днів. Визначити: середньогодинну, середньоденну і середньорічну заробітну плату одного робітника; суму, необхідну для оплати чергових і додаткових відпусток робітників. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.17.

У звітному році виробничу програму підприємства виконано на 97%. Фонд заробітної плати становив 5000 тис.грн. при плані 5100 тис.грн. Здійснено перерахунок планового фонду заробітної плати за умови, що на кожний 1% збільшення обсягів виробництва, заробітна плата збільшується на 0,6% (тобто коефіцієнт перерахунку становить 0,6). Розрахувати скоригований фонд зарплати відповідно до виконання плану виробництва продукції та його економію (або перевитрати). Навести формули, що будуть використані для розрахунків, розшифрувати позначення у формулах. Зробити висновок до задачі.

Задача Б.18.

Чисельність основних виробничих робітників заводу по ремонту побутової техніки становить 500 чол. Річний корисний фонд робочого часу одного робітника рівний 275 дні (2092 год). Фонди заробітної плати основних виробничих робітників становлять: за відпрацьовані протягом року години (годинний) – 900 тис.грн.; за відпрацьовані протягом року дні (денний) – 915 тис. грн.; за відпрацьований рік (річний) – 930тис. грн. Середня тривалість щорічної чергової і додаткової відпустки одного робітника – 27 людино-днів. Визначити: середньогодинну, середньоденну і середньорічну заробітну плату одного робітника; суму, необхідну для оплати чергових і додаткових відпусток робітників. Наведіть формули, що будуть використані для розрахунків, розшифруйте позначення у формулах. Зробіть висновок до задачі.

Задача Б.20.

В 2006 р. виробничу програму підприємства виконано на 110%. Фонд заробітної плати становив 1200 тис.грн. при плані 1000 тис.грн. Здійснено перерахунок планового фонду заробітної плати за умови, що на кожний 1% збільшення обсягів виробництва, заробітна плата збільшується на 0,8% (тобто коефіцієнт перерахунку становить 0,8). Розрахувати скоригований фонд зарплати відповідно до виконання плану виробництва продукції та його економію (або перевитрати). Навести формули, що будуть використані для розрахунків, розшифрувати позначення у формулах. Зробити висновок до задачі.

В. Задачі до теми „Планування собівартості продукції та витрат організації”

Задача В.1.Вартість купованих матеріальних ресурсів для виробництва одиниці продукції — 5600 грн, у тому числі ПДВ. Витрати на виробництво і збут одиниці власної продукції підприємства складаються з таких статей витрат:

- матеріальні витрати (без урахування ПДВ) - 4500 грн;

- витрати на оплату праці - 2975 грн;

- відрахування на соціальні потреби - 1145 грн;

- амортизація основних фондів - 200 грн;

- інші витрати - 180 грн.

Рівень рентабельності продукції — 13 %. ПДВ = 20 %. Річний обсяг випуску продукції — 2 тис.шт. Визначити річний ПДВ, який підприємство повинно сплатити в державний бюджет.

Задача В.2

Собівартість принтера Epson Stylus Photo 950 підприємства становить 1510,5 грн. Планується, що роздрібна ціна його у торговельній мережі становитиме 2111 грн. Торговельна надбавка — 6 %, ПДВ — 20 %. Визначити прибуток, який зможе залишити собі підприємство-виробник, а також рентабельність його продукції.

Задача В.3

Розподілити накладні витрати за видами робіт МП “Інфосервіс”, якщо за базу розподілу прийнято прямі витрати на оплату праці. Відомо, що прямі витрати на оплату праці основних робітників, що зайняті апаратною настройкою комп‘ютерної техніки та установкою локальних і кооперативних комп‘ютерних мереж (перший вид робіт), становили 525 тис. грн.; установкою операційних систем, сервісних програм, програмних продуктів загального призначення, налагодженням програмних продуктів та операційних систем для конкретного замовника (другий вид робіт) – 490 тис.грн., розробкою і сервісним обслуговуванням прикладного програмного забезпечення на індивідуальне замовлення (третій вид робіт) – 227,5 тис.грн.. Сумарні накладні витрати підприємства за звітний пері­од становили 1,5 млн. грн. Розрахунок провести двома методами.

Задача В.4.

Відомі такі дані про господарсько-фінансову діяльність підприємства (тис.грн.):

Ціна реалізації одиниці продукції 0,1
Річні сукупні постійні витрати: • заробітна плата
• реклама
• інші
Річні сукупні змінні витрати

Визначити точку беззбитковості і валовий прибуток (збитки) підприємства при річному обсязі реалізації продукції 40000 од.

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні, якщо на рекламну кампанію (яку відносять до змінних витрат) буде додатково витрачено 40 тис. грн., а ціна реалі­зації підвищиться на 5 %.

Знайдіть точку беззбитковості для першого і другого варіантів діяльності підприємства, порівняйте результати розрахунків. Зробіть висновки.

Задача В.5.

Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, виготовленої в січні, за таких даних:

• витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції — 3 тис. грн.;

• витрати на утримання обладнання цехів підприємства — 7 тис. грн;

• заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу —5 тис. грн;

• вартість витраченої сировини — 25 тис. грн;

• витрати на оренду приміщення офісу — 1 тис. грн;

• заробітна плата основних робітників — 34 тис. грн;

• нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу — 0,2 тис. грн;

• амортизація будівлі виробничого корпусу — 8 тис. грн;

• витрати, пов'язані з дослідженням ринку — 2 тис. грн;

• нарахування на заробітну плату основних робітників —1,1 тис. грн;

Задача В.6.

Підприємство “Альфа” протягом кварталу планує займатись такими двома основними видами діяльності:

• виконати замовлення з установки і сервісного обслуговування прикладних програм – 250 замовлень;

• здійснити роботи, що полягають у модернізації і ремонті комп'ютерної техніки – 800 замовлень.

Заробітна плата основних працівників, зайнятих у виконанні першого виду робіт планується на рівні - 2000 грн, другого - 1700 грн. Витрати на утримання машин і устаткування у розрахунку на 1 основного працівника — 1300 грн. Визначити суму витрат на утримання машин і устаткування, що припадають на одиницю першого і другого виду робіт. Розрахунок провести двома способами.

Задача В.7.

У звітному періоді собівартість товарної продукції ста­новить 100 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробни­чих робітників у ній — 17 %, матеріальних витрат — 34 %. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного ро­бітника на 5 %, середньої заробітної плати — на 1 %, а зниження матеріальних витрат — на 10 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

Задача В.8.

У звітному періоді собівартість товарної продукції ста­новить 100 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробни­чих робітників у ній — 17 %, матеріальних витрат — 34 %. На плановий період передбачено підвищення продуктивності праці одного ро­бітника на 5 %, середньої заробітної плати — на 1 %, а зниження матеріальних витрат — на 10 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

Задача В.9.

Визначити витрати на 1 грн товарної продукції і відсоток зниження собівартості продукції за даними таблиці.

Річний обсяг випуску продукції, шт., за період Собівартість одиниці продукції, грн., за період Оптова ціна одиниці продукції, грн.
базовий плановий базовий плановий
1800 2200 15 20 25

Задача В.10

Собівартість Сканера плівки Microtek FS35 становить 785,3 грн. Планується, що роздрібна ціна його у торговельній мережі становитиме 1098 грн. Торговельна надбавка — 6 %, ПДВ — 20 %. Визначити прибуток, який зможе залишити собі підприємство-виробник, а також рентабельність його продукції.

Задача В.11

Вартість купованих матеріальних ресурсів для виробництва одиниці продукції — 1700 грн, у тому числі ПДВ. Витрати на виробництво і збут одиниці власної продукції підприємства складаються з таких статей витрат:

- матеріальні витрати (без урахування ПДВ) - 1598,7 грн;

- витрати на оплату праці - 978,3 грн;

- відрахування на соціальні потреби - 327,1 грн;

- амортизація основних фондів - 71,2 грн;

- інші витрати - 177,6 грн.

Рівень рентабельності продукції — 20 %. ПДВ = 20 %. Річний обсяг випуску продукції — 1 тис.шт. Визначити річний ПДВ, який підприємство повинно сплатити в державний бюджет.

Задача В.12

Розподілити накладні витрати за видами робіт ТзОВ “Компинет”, якщо за базу розподілу прийнято прямі витрати на оплату праці. Відомо, що прямі витрати на оплату праці основних робітників, що зайняті наданням провайдерських послуг (перший вид робіт), становили 675 тис. грн.; модернізацією і ремонтом комп'ютерної техніки (другий вид робіт) – 630 тис. грн., установкою і налагодженням локальних та корпоративних комп'ютерних мереж "під ключ" (третій вид робіт) – 292,5 тис. грн.. Сумарні накладні витрати підприємства за звітний пері­од становили 1,9 млн. грн. Розрахунок провести двома способами.

Задача В.13

Відомі такі дані про господарсько-фінансову діяльність підприємства (грн.):

Ціна реалізації одиниці продукції
Річні сукупні постійні витрати: • заробітна плата
• реклама
• інші
Річні сукупні змінні витрати

Визначити точку беззбитковості і валовий прибуток (збитки) підприємства при річному обсязі реалізації продукції 60000 од.

Розрахувати точку беззбитковості в натуральному і грошовому вираженні, якщо на рекламну кампанію (яку відносять до змінних витрат) буде додатково витрачено 50 тис. грн., а ціна реалі­зації підвищиться на 15 %.

Знайдіть точку беззбитковості для першого і другого варіантів діяльності підприємства, порівняйте результати розрахунків. Зробіть висновки.

Задача В.14

Визначити цехову, виробничу і повну собівартість продукції, що планується до виготовлення в квітні, за таких даних:

• витрати на оплату енергії, спожиту підприємством під час виготовлення продукції — 3 тис. грн.;

• витрати на утримання обладнання цехів підприємства — 7 тис. грн;

• заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу —5 тис. грн;

• вартість витраченої сировини — 25 тис. грн;

• витрати на оренду приміщення офісу — 1 тис. грн;

• заробітна плата основних робітників — 34 тис. грн;

• нарахування на заробітну плату адміністративно-управлінського персоналу — 0,2 тис. грн;

• амортизація будівлі виробничого корпусу — 8 тис. грн;

• витрати, пов'язані з дослідженням ринку — 2 тис. грн;

• нарахування на заробітну плату основних робітників —1,1 тис. грн;

Задача В.15

Підприємство “Бонтера” протягом кварталу планує займатись такими двома основними видами діяльності:

• виконати замовлення з установки і налагодження локальних та корпоративних комп'ютерних мереж "під ключ" – 470 замовлень;

• здійснити роботи, що полягають у налагодженні програмних продуктів та операційних систем для конкретного замовника – 620 замовлень.

Заробітна плата основних працівників, зайнятих у виконанні першого виду робіт планується на рівні - 1400 грн, другого - 1300 грн. Витрати на утримання машин і устаткування у розрахунку на 1 основного працівника — 2000 грн. Визначити суму витрат на утримання машин і устаткування, що припадають на одиницю першого і другого виду робіт. Розрахунок провести двома способами.

Задача В.16

У звітному періоді собівартість товарної продукції ста­новить 4 тис. грн, питома вага основної заробітної плати виробни­чих робітників у ній — 52 %, матеріальних витрат — 41 %. На плановий період передбачено зниження продуктивності праці одного ро­бітника на 3 %, середньої заробітної плати — на 1 % та зниження матеріальних витрат — на 15 %. Визначити, як зміниться собівартість товарної продукції у плановому періоді.

Задача В.17

Визначити витрати на 1 грн товарної продукції і відсоток зниження собівартості продукції за даними таблиці.

Річний обсяг випуску продукції, шт., за період Собівартість одиниці продукції, грн., за період Оптова ціна одиниці продукції, грн.
базовий плановий базовий плановий
2200 1800 20 15 30

Задача В.18.Визначити норму запасу оборотних фондів у незавершеному виробництві, якщо за рік буде виготовлено 300 виробів кожний со­бівартістю 420 грн. Тривалість виробничого циклу — 18 днів. На по­чатку циклу витрачаються кошти, що становлять 33 % собівартості. UNIQUE

Г. Задачі до тем „Бізнес-планування в організації”,

„Планування інноваційної діяльності організації”

Задача Г.1. Виявлений у процесі маркетингового дослідження попит внутрішнього ринку на продукцію підприємства “Сокіл” становить 110+N/2 тис. од. на перший рік контрольного періоду, 120+N/2 тис. од. – на другий і 130+N/2 тис. од. – на третій. Виробнича потужність підприємства на початок контрольного періоду становить 80+N/2 тис. од. Очікувані коефіцієнти використання виробничої потужності протягом трьох наступних років відповідно становитимуть 0,80+0,01*N, 0,85+0,01*N, 0,90+0,01*N (тут N – варіант студента згідно списку).

Щоб задовольнити потреби ринку, передбачено протягом трьох років ввести в дію відповідні виробничі потужності. За попередніми розрахунками нормативи питомих капітальних вкладень на забезпечення приросту 1 тис. од. продукції становить 50 тиc. грн.

Необхідно визначити розмір капітальних вкладень, що забезпечать приріст обсягу продукції, достатній для повного задоволення потреб ринку.

Задача Г.2. Вибрати оптимальний варіант інвестицій у спорудження підприємства за вихідними даними, наведеними в таблиці (тут N – варіант студента згідно списку).

№ з/п Назва показника Значення показника
1. Очікуваний річний дохід заводу від реалізації продукції, млн. грн.: І варіант ІІ варіант 24 + N 24 + N
2. Капіталовкладення у спорудження заводу, млн. грн.: І варіант ІІ варіант 15+N 30+N
3. Собівартість випуску продукції заводом, млн. грн.: І варіант ІІ варіант 19+ N/2 15+N/2
4. Норма прибутку, % 15+N/10

Задача Г.3. Керівництво підприємства “Юнітрейс” розглядає можливість фінансування кількох інноваційно-інвестиційних проектів. Проект комп’ютеризації заводської бухгалтерії вимагатиме (25*N) тис. грн. Заплановано використати три види джерел, які розподілятимуть так: страхові виплати підприємству – (N+25)%, кредити банку – (65-N)%, чистий прибуток – 10%.

Для проекту відкриття виставкового центру потрібно (750*N) тис. грн. Кошти заплановано отримати за рахунок емісії акцій (75-N)% і державних цільових інвестицій (8+N)%. Решта вартості проекту – спеціальне обладнання, яке планують отримати в лізинг.

Інші інноваційно-інвестиційні проекти підприємства загальною вартістю 575*N тис. грн. фінансуватимуться за рахунок амортизаційних відрахувань (67-N)% і внесків інвесторів до статутного фонду підприємства (33+N)%. Для планування робіт з реалізації цих проектів необхідно з’ясувати очікувану структуру джерел капіталу підприємства (власні, позичені і залучені кошти) (тут N – варіант студента згідно списку).

Задача Г.4. З двох варіантів реалізації інноваційно-інвестиційного проекту, які відрізняються розподілом інвестицій протягом періоду інвестування, вибрати ефективніший. Вихідні дані наведені в табл. (тут N – варіант студента згідно списку).

№ з/п Назва показника Значення показника
Інвестиції у здійснення реалізації проекту:
1.1 У перший рік, тис. грн.: І варіант ІІ варіант 70 + N 20 + N
1.2 У другий рік, тис. грн.: І варіант ІІ варіант
1.3 У третій рік, тис. грн.: І варіант ІІ варіант 30 + N 100 + N
1.4 У четвертий рік, тис. грн.: І варіант ІІ варіант 50 + N 90 + N
Нормативний коефіцієнт приведення різночасових витрат і доходів, %. 3 + N/10

Задача Г.5. Розроблено проект реалізації інноваційно-інвестиційного проекту, згідно з яким досягається скорочення нормативного терміну здійснення інвестицій при певному рості вартості інвестиційного проекту. Оцінити доцільність прискореного здійснення інвестицій при вихідних даних, наведених в табл. (тут N – варіант студента згідно списку).

№ з/п Назва показника Значення показника
Початкова кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт, тис. грн. 200 +N
Вартість технологічного обладнання, тис. грн. 160 + N
Нормативний термін інвестування, місяців
Проектний термін інвестування, місяців
Додаткові витрати, необхідні для скорочення терміну інвестування, тис. грн. 20 + N
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності, % 5 + N/10
Частка умовно-постійних витрат в початковій кошторисній вартості будівельно-монтажних робіт, % 10+N/10